Acta Militaria Mediaevalia. Vol. XIII

Polish Academy of Art And Sciences in Kraków, Institute of Archaeology of Wrocław University, Museum of Folk Architecture in Sanok, Historical Museum in Sanok

Kraków-Sanok-Wrocław 2017

ISSN 1895-4103

 

Mikko Moilanen

Illiterate imitations and qualified commodities: letter-like marks in Finnish early medieval sword blades

Nieudolne imitacje i towary luksusowe: literopodobne znaki na fińskich wczesnośredniowiecznych głowniach mieczowych

 

Deyan Rabovyanov, Stanimir Dimitrov

Western European armour from medieval Bulgaria (12th-15th centuries)

Zachodnioeuropejskie uzbrojenie ochronne z terenu średniowiecznej Bułgarii (XII-XV wiek)

 

Piotr Strzyż

Militaria z zamku Wołek na Górnym Śląsku

Weaponry finds from Wołek Castle in Upper Silesia

 

David Vích

Projectile head finds from Zítkov Castle near Choceň

Pociski broni strzelczej z zamku Zítkov koło Choceňa

 

Evgeny Shinakov, Stoyan Popov, Andrey Fedosov

An archaeological assemblage with a Spangenhelm from South-West Russia

Archeologiczny zespół z hełmem żebrowym (Spangenhelm) z południowo-zachodniej Rosji

 

Vladimir I. Kulakov

Four-leaved fittings of Northern Sambia (10th-11th centuries)

Czterolistne okucia z północnej Sambii (X-XI wiek)

 

Arkadiusz Michalak, Stanisław Sinkowski

An Ottonian spur from the Early Medieval cemetery in Santok in Western Poland

Ostroga ottońska z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Santoku w Polsce Zachodniej

 

Volodymyr Petehyrych

Bronze mace head from the neighborhood of annalistic Zvenyhorod

Brązowa głowica buławy z okolic latopisowego Dźwinogrodu

 

Radosław Liwoch

Militaria z połowieckiego cmentarzyska w Rosawie (wybór)

Military items from Cuman cemetery in Rosava (the selection)

 

Arkadiusz Michalak, Ryszard Kaźmierczak, Paweł Kucypera, Jacek Niegowski

A fourteenth-century baselard from Lake Ostrowite in Northern Poland

XIV-wieczny basilard z jeziora Ostrowite w północnej Polsce

 

Jakub Nawrot, Agata Kucia

Orzech kuszy i grot bełtu z Krakowa

Crossbow nut and bolt head from Cracow

 

ODKRYCIA

DISCOVERIES

 

KRONIKA

CHRONICLE