Acta Militaria Mediaevalia. Vol. I

Polish Academy of Art And Sciences in Kraków, Historical Museum in Sanok

Kraków-Sanok 2005

ISSN 1895-4103

 

Piotr Ł. Grotowski

Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyńskich traktatów wojskowych

The art of war of Slavs in the light of byzantine military treaties

 

Michał Parczewski

Uwagi o przejawach wczesnośredniowiecznej aktywności militarnej w północnych Karpatach

Notes on the aspects of early mediaeval military activity in the northern Carpathians

 

Radosław Liwoch

Militaria z dziewiętnastowiecznych badań w Podhorcach

Military items from the 19th-century excavations in Podhorce

 

Piotr N. Kotowicz

System militarny Sanoka we wczesnym średniowieczu

Military system of Sanok in early middle ages

 

Marcin Wołoszyn

Między Wschodem i Zachodem: pochówek wojownika ze stanowiska 1 C w Gródku, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie

Between the East and the West: a burial of the warrior from site 1c at Gródek, Hrubieszów district, Lublin province

 

Piotr Strzyż

Ruskie buławy „gwiaździste” z terenu Małopolski

Ruthenian „star-shape” maces from Małopolska (Lesser Poland)

 

Jerzy Kuśnierz

Militaria z Czermna nad Huczwą. Próba rekonstrukcji sposobu ataku na gród na podstawie wyników dotychczasowych badań archeologicznych

Military items from Czermno on the river Huczwa. An attempt at reconstructing the Tartars’ attack on the stronghold (in 1240) based on the existing archaeological studies

 

Daniel Tereszczuk

Zabytki pochodzenia wschodniego w zbiorze militariów średniowiecznych z Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim

Mediaeval military items of eastern provenance in the collections of the Regional Museum in Tomaszów Lubelski

 

Marcin Glinianowicz

Stan badań nad uzbrojeniem późnośredniowiecznym w Małopolsce

The state of studies on late mediaeval weaponry in Małopolska (Lesser Poland)

 

Piotr N. Kotowicz

Nieznany topór późnośredniowieczny z Radymna w zbiorach archeologicznych Muzeum w Jarosławiu

An unknown late mediaeval axe from Radymno in the archaeological collections of the Museum in Jarosław