1. STANDARDY REDAKCYJNE

„Acta Militaria Mediaevalia” jest czasopismem recenzowanym i deklaruje przestrzeganie najwyższych standardów etycznych publikacji. Wszystkie artykuły stojące w sprzeczności z nimi nie zostaną opublikowane. Wszelkie przypadki plagiatów będą zgłaszane.

Autorzy zapewniają, że są oryginalnymi autorami prac oraz że artykuł nie został skierowany do publikacji w innym miejscu. W celu zachowania zasad rzetelności oraz jakości pracy naukowej Redakcja czasopisma wprowadza procedury zmierzające do postawienia barier przypadkom „ghostwriting”, „ghost authorship” i „guest authorship”. Autor zgłaszający manuskrypt zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat wkładu innych autorów czy współpracowników, deklaruje też, że jakiekolwiek partie tekstu zaczerpnięte od innych autorów czy źródeł będą właściwie opisane.

Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję, która dokonuje oceny artykułu pod względem formalnym, technicznym i merytorycznym. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu w sytuacji, gdy wstępna ocena wypadnie zbyt niekorzystnie w stosunku do założeń redakcyjnych lub jeśli artykuł nie odpowiada profilowi czasopisma.

Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w „Acta Militaria Mediaevalia”, wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane do publikacji materiały przekazywane są recenzentom do zaopiniowania pod warunkiem, że nie zostały one jeszcze dotąd opublikowane w innym wydawnictwie oraz nie zostały oddane do rozpatrzenia innym redakcjom. Redaktorzy przekazują artykuły do recenzji, starając się uniknąć jakichkolwiek konfliktów interesów pomiędzy autorami, redakcją i recenzentami. Gwarantują także, że wszelkie informacje związane z przesłanymi tekstami są tajne przed ich publikacją.

Publikacje są następnie recenzowane przez dwóch recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie, nie będących członkiem Redakcji. Tekstów nie mogą recenzować osoby mogące pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy (ang. double-blind peer-review). Recenzenci oceniają teksty jedynie na podstawie ich treści. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Jeśli uznają, że ich kwalifikacje nie są wystarczające do właściwej oceny tez przedstawionych w publikacji, powinni poinformować redaktora i zrezygnować z podjęcia się procesu recenzyjnego.

Jednocześnie Redakcja, na podstawie opinii własnych bądź zgłoszonych przez recenzentów, zachowuje sobie prawo do zaproponowania poprawek, od których realizacji uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji. Po ostatecznym zatwierdzeniu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.

Artykuły publikowane w naszym roczniku reprezentują opinie ich autora lub autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak by odzwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy.

Pierwotną wersją „Acta Militaria Mediaevalia” jest wersja papierowa.

 

  1. INFORMACJA PRAWNA DLA AUTORÓW

Wszyscy autorzy zgłaszanych do opublikowania w „Acta Militaria Mediaevalia” artykułów zobowiązani są do podpisania umów wydawniczych z Muzeum Historycznym w Sanoku.

 

  1. WZÓR RECENZJI ZEWNĘTRZNEJ

Recenzja wydawnicza „Acta Militaria Mediaevalia”, vol. ……

Tytuł artykułu

Recenzent (imię i nazwisko, e-mail)

  A. Kryteria oceny artykułu   Skala: 0-5 pkt.
  1. Zgodność treści z tytułem
  2. Czy streszczenie odpowiada treści artykułu
  3. Wartość badawcza pracy i poprawność wniosków
  4. Kompozycja i czytelność
  5. Jakość i dobór ilustracji
  6. Zastosowana metoda badawcza
  7. Oryginalność problemu
  8. Dobór i stopień wykorzystania materiału bibliograficznego
  9. Poprawność językowa i stylistyczna
  10. Ocena ogólna
  B. Zalecenia recenzenta   Tak/Nie
  Praca nadaje się do druku
  Przyjęto do druku bez poprawek
  Przyjęto do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek   recenzenta
  Przyjęto do druku po przeredagowaniu zgodnie z uwagami     recenzenta i po ponownej recenzji
  Praca nie kwalifikuje się do druku

C. Informacja dla Autorów

D. Informacje dla Redakcji „Acta Militaria Mediaevalia”, odnośnie decyzji o przyjęciu artykułu (uwagi nie zostaną przekazane Autorom)

 

  1. RODZAJE ARTYKUŁÓW:

–  Studia i Materiały – w zasadzie brak ograniczeń odnośnie objętości tekstu; artykuły syntetyczne i źródłowe ukazujące przedstawiany problem na szerszym tle porównawczym;

–  Komunikaty – do 10 stron maszynopisu; bardziej szczegółowe prezentacje pojedynczych zabytków bądź wstępne doniesienia o nowych zespołach militariów; krótkie omówienia kolekcji;

– Odkrycia – ograniczone do 500 słów notki dotyczące pojedynczych zabytków z podstawową literaturą;

– Kronika – ograniczone do 5 stron maszynopisu; recenzje opracowań bronioznawczych; sprawozdania z konferencji i wystaw dotyczących uzbrojenia średniowiecznego, nekrologi badaczy zajmujących się problematyką średniowiecznego uzbrojenia, uroczystości jubileuszowe.

 

    1. PRZYGOTOWANIE TEKSTU

A. Informacje Ogólne:

– teksty powinny być napisane w języku polskim, ewentualnie innych językach słowiańskich (polskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, białoruskim, itd.) lub w języku angielskim;

– w przypadku przygotowania tekstu w języku angielskim prosimy o podanie imienia nazwiska tłumacza;

– do tekstu głównego powinny być dołączone informacje o autorze/autorach (tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, adres e-mail, numer w systemie ORCID);

– w oddzielnym dokumencie prosimy umieścić pięciozdaniowy Abstrakt, pięć Słów kluczowych oraz nie dłuższe niż jedna strona maszynopisu Streszczenie. Jeżeli tekst jest napisany w języku polskim lub językach słowiańskich powyższe elementy tekstu powinny być przygotowane w języku angielskim, jeżeli tekst napisany został w języku angielskim, Abstrakt i Słowa kluczowe powinny być przygotowane w języku angielskim, natomiast Streszczenie w języku polskim;

– wszystkie nadesłane materiały rozpatrywane są w pierwszej instancji przez redaktorów „Acta Militaria Mediaevalia”. W razie pozytywnej opinii przesyłane są dalej do oceny recenzenta lub recenzentów;

– autorzy otrzymują korekty swoich artykułów drogą mailową w plikach formatu PDF. Na tym etapie korekty można poprawiać tylko błędy techniczne i rzeczowe.

B. Edytory:

– edytory tekstu pracujące w środowisku Windows (MS Word) lub pracujące w środowisku Linux (np Open Office), ale pliki powinny być zapisane w formacie Word (doc., rtf); format kolumny A4 – 210×297 mm; marginesy – 2,0 cm; czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów, 1,5 odstępu pomiędzy wierszami.

C. Zasady przygotowania tekstu:

– tytuły powinny być przejrzyste i w miarę krótkie – w przypadku umieszczania miejscowości prosimy o podanie jej pełnej nazwy i powiatu, bez podawania nr. stanowiska;

– każdy akapit prosimy kończyć klawiszem Enter;

– prosimy stosować jedynie przypisy oksfordzkie w tekście i przypisach tj. nawias – nazwisko – rok wydania – przecinek – numer strony – przecinek – rycina (ryc.), tablica (tabl.), tabela (tab.) itp. – nawias, np.: (Kotowicz 2006, 58, ryc. 3:1) lub jeżeli wymieniamy autora w tekście narracyjnym: Kotowicz (2005, 58, ryc. 3:1); w przypadku pozycji opublikowanych przez trzech i więcej autorów (Janowski, Kotowicz, Michalak 2008, 167), powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać et al., np. (Janowski et al. 2008, 167);

– przypisy powinny zawierać informacje uzupełniające, a nie stanowić pole do wpisywania kolejnych pozycji bibliograficznych;

– prosimy o stosowanie tylko podanych niżej skrótów: w. – wiek; r. – rok; dł. – długość (w przypadku danych liczbowych); szer. – szerokość (jw.); wys. – wysokość; średn. – średnica; grub. – grubość; tj. – to jest; m.in. – między innymi; stan. – stanowisko; wg – według;

– w oddzielnym dokumencie prosimy umieścić Spis rycin;

– prosimy o dwujęzyczne przygotowanie podpisów pod ryciny, tablice, tabele, fotografie (j. polski/j. słowiańskie + j. angielski).

D. Literatura:

– cytowana literatura powinna być umieszczona na końcu tekstu i wyróżniona słowem Bibliografia. Jeżeli Autor wykorzystuje dwa rodzaje źródeł: Źródła i Opracowania to należy je wydzielić, jako pierwsze, w kolejności alfabetycznej, umieszczając Źródła, np.:

Ammianus Marcellinus

2002 Dzieje rzymskie, tłum. I. Lewandowski, Warszawa.

lub

Księga Czynów Ardaszyra…

2006 Księga czynów Ardaszyra Syna Papaka, tłum. T. Gacek, Kraków.

A następnie podobnie Opracowania np.:

Głosek M.

1984 Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w., Warszawa.

(w przypadku pojedynczego autora lub redaktora książki)

lub

Ginalski J., Kotowicz P. N.

2004 Elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 25, 187-257.

(w przypadku autorów artykułów w czasopismach)

lub

Dmochowski P., Wrzesiński J.

2004 W poszukiwaniu łuku refleksyjnego – możliwości interpretacji na przykładzie znalezisk z Ostrowa Lednickiego, [w:] Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu, Spotkania Bytomskie 5, red. S. Moździoch, Wrocław, 313-333.

(w przypadku autorów rozdziałów lub części monografii /książek/).

Opracowania w językach narodowych (np. cyrylicą) prosimy podawać w oryginalnych zapisach np.:

Кирпичникoв А. Н.

1966 Дpeвнepyccкoe opyжиe. Выпуcк 2. Кoпя, cyлицы, бoeвыe тoпopы, бyлaвы, киcтeни IX-XIII вв., Apхeoлoгия CCCP. Cвoд apхeoлoгичecких иcтoчникoв Е1-36, Мocквa-Лeнингpaд.

Cytowanie stron internetowych prosimy wykonać w następujący sposób:

Комар А.В., Сухобоков О.В.

2000 Вооружение и военное дело Хазарского каганата, Восточноевропейский археологический журнал 2 (3) (dostęp do artykułu: http://archaeology.kiev.ua/journal/020300/komar_sukhobokov.htm – dostęp 17.08.2006).

Cytowanie maszynopisów prosimy wykonać w następujący sposób:

Tereszczuk D.

2002 Wczesnośredniowieczne uzbrojenie na Lubelszczyźnie (VIII-XIII w.), Lublin (mps mgr w zbiorach Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Prosimy stosować dołączony do każdego tomu Acta Militaria Mediaevalia Wykaz skrótów.

E. Ryciny:

– wszystkie ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy, które umieszczamy w oddzielnym dokumencie;

– ryciny należy numerować tylko w kolejności pojawienia się odsyłaczy w tekście;

– ryciny (skrót w tekście: ryc.) należy wykreślić na białym papierze i zeskanować w rozdzielczości 300 DPI w skali szarości. Największy format to 22 cm (wys.) x 16 cm (szer.);

– ryciny należy zaopatrzyć w czytelną i proporcjonalną skalę liniową i poszczególne zabytki oznaczać odpowiedniej wielkości czcionką Arial;

– objaśnienia do rycin należy umieścić w podpisach do rycin;

– w podpisie każdej ryciny należy umieścić nazwę i nr stanowiska lub wykorzystywanego obiektu, rodzaj zabytku oraz autora, na którego powołujemy się przy rycinie (np.: wg Leńczyk 1950, tabl. XVIII:1 lub rys. J. Kuśnierz lub fot. R. Moździerz);

– w tekście kolejne ryciny należy przytaczać następująco: ryc. 1:1,3 (różne obiekty) lub ryc. 1:1-3 (kolejne obiekty);

– fotografie (określane jako ryc.) należy dostarczyć w postaci cyfrowej jako czarno-białe (tryb skala szarości) w formacie TIFF, o minimalnej rozdzielczości 600 DPI lub barwne (tryb CMYK) w formacie TIFF lub JPG o minimalnej rozdzielczości 300 DPI.

 

  1. PRZEKAZANIE DO DRUKU:

Do Redakcji należy dostarczyć artykuł w wersji cyfrowej na adres poczty elektronicznej amm@gmail.com wraz z dokładnym adresem autora (także e-mail).

Mając na uwadze potrzebę zachowania cykliczności edycji kolejnych tomów wydawnictwa, teksty

będą przyjmowane wyłącznie do dnia 30 grudnia każdego roku.

Autorzy otrzymują po jednym egzemplarzu tomu czasopisma oraz artykuł w formacie pdf.