Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia nadesłanego tekstu, jeżeli nie odpowiada on profilowi czasopisma, a także jeśli nie odpowiada wymogom merytorycznym Redakcji.

Nadesłane do publikacji materiały przekazywane są recenzentom do zaopiniowania pod warunkiem, że: nie zostały one jeszcze dotąd opublikowane w innym wydawnictwie i nie zostały oddane do rozpatrzenia innym redakcjom.

Artykuły publikowane w naszym roczniku reprezentują opinie ich autora lub autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak by odzwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy.

Pierwotną wersją „Acta Militaria Mediaevalia” jest wersja papierowa.

 

RODZAJE ARTYKUŁÓW:

–  Studia i Materiały – w zasadzie brak ograniczeń odnośnie objętości tekstu; artykuły syntetyczne i źródłowe ukazujące przedstawiany problem na szerszym tle porównawczym;

–  Komunikaty – do 10 stron tekstu; bardziej szczegółowe prezentacje pojedynczych zabytków bądź wstępne doniesienia o nowych zespołach militariów; krótkie omówienia kolekcji;

Odkrycia – ograniczone do 500 słów notki dotyczące pojedynczych zabytków z podstawową literaturą;

Kronika – ograniczone do 5 stron maszynopisu; recenzje opracowań bronioznawczych; sprawozdania z konferencji i wystaw dotyczących uzbrojenia średniowiecznego, nekrologi badaczy zajmujących się problematyką średniowiecznego uzbrojenia, uroczystości jubileuszowe.

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU:

a) INFORMACJE OGÓLNE:

– teksty powinny być napisane w języku polskim, ewentualnie innych językach słowiańskich (polskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, białoruskim, itd.) lub w języku angielskim;

– w przypadku przygotowania tekstu w języku angielskim prosimy o podanie imienia nazwiska tłumacza;

– do tekstu głównego powinny być dołączone informacje o autorze/autorach (tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, adres e-mail);

– w oddzielnym dokumencie prosimy umieścić pięciozdaniowy Abstrakt, pięć Słów kluczowych oraz nie dłuższe niż jedna strona maszynopisu Streszczenie. Jeżeli tekst jest napisany w języku polskim lub językach słowiańskich powyższe elementy tekstu powinny być przygotowane w języku angielskim, jeżeli tekst napisany został w języku angielskim, Abstrakt i Słowa kluczowe powinny być przygotowane w języku angielskim, natomiast Streszczenie w języku polskim. Prosimy również o podanie nazwiska autora tłumaczenia Streszczenia;

– wszystkie nadesłane materiały rozpatrywane są w pierwszej instancji przez redaktorów „Acta Militaria Mediaevalia”. W razie pozytywnej opinii przesyłane są dalej do oceny recenzenta lub recenzentów;

– autorzy otrzymują korekty swoich artykułów drogą mailową w plikach formatu PDF. Na tym etapie korekty można poprawiać tylko błędy techniczne i rzeczowe.

b) EDYTORY:

– edytory tekstu pracujące w środowisku Windows (MS Word) lub pracujące w środowisku Linux (np Open Office), ale pliki powinny być zapisane w formacie Word (doc., rtf); format kolumny A4 – 210×297 mm; marginesy – 2,0 cm; czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów, 1,5 odstępu pomiędzy wierszami.

c) ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU:

– tytuły powinny być przejrzyste i w miarę krótkie – w przypadku umieszczania miejscowości prosimy o podanie jej pełnej nazwy i powiatu, bez podawania nr. stanowiska;

– każdy akapit prosimy kończyć klawiszem Enter;

– prosimy stosować jedynie przypisy oksfordzkie w tekście i przypisach tj. nawias – nazwisko – rok wydania – przecinek – numer strony – przecinek – rycina (ryc.), tablica (tabl.), tabela (tab.) itp. – nawias, np.: (Kotowicz 2006, 58, ryc. 3:1) lub jeżeli wymieniamy autora w tekście narracyjnym: Kotowicz (2005, 58, ryc. 3:1); w przypadku pozycji opublikowanych przez trzech i więcej autorów (Janowski, Kotowicz, Michalak 2008, 167), powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać et al., np. (Janowski et al. 2008, 167);

– przypisy powinny zawierać informacje uzupełniające, a nie stanowić pole do wpisywania kolejnych pozycji bibliograficznych;

– prosimy o stosowanie tylko podanych niżej skrótów: ok. – około; w. – wiek; r. – rok; dł. – długość (w przypadku danych liczbowych); szer. – szerokość (jw.); wys. – wysokość; średn. – średnica; grub. – grubość; tj. – to jest; m.in. – między innymi; stan. – stanowisko; wg – według;

– w oddzielnym dokumencie prosimy umieścić Spis rycin;

– prosimy o dwujęzyczne przygotowanie podpisów pod ryciny, tablice, tabele, fotografie (j. polski/j. słowiańskie + j. angielski).

d) LITERATURA:

– cytowana literatura powinna być umieszczona na końcu tekstu i wyróżniona słowem Bibliografia. Jeżeli Autor wykorzystuje dwa rodzaje źródeł: Źródła i Opracowania to należy je wydzielić, jako pierwsze, w kolejności alfabetycznej, umieszczając Źródła, np.:

Ammianus Marcellinus

2002 Dzieje rzymskie, tłum. I. Lewandowski, Warszawa.

lub

Księga Czynów Ardaszyra…

2006 Księga czynów Ardaszyra Syna Papaka, tłum. T. Gacek, Kraków.

A następnie podobnie Opracowania np.:

Głosek M.

1984 Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w., Warszawa.

(w przypadku pojedynczego autora lub redaktora książki)

lub

Ginalski J., Kotowicz P. N.

2004 Elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 25, s. 187-257.

(w przypadku autorów artykułów w czasopismach)

lub

Dmochowski P., Wrzesiński J.

2004 W poszukiwaniu łuku refleksyjnego – możliwości interpretacji na przykładzie znalezisk z Ostrowa Lednickiego, [w:] Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu, Spotkania Bytomskie 5, red. S. Moździoch, Wrocław, s. 313-333.

(w przypadku autorzy rozdziałów lub części monografii /książek/).

Opracowania w językach narodowych (np. cyrylicą) prosimy podawać w oryginalnych zapisach np.:

Кирпичникoв А. Н.

1966 Дpeвнepyccкoe opyжиe. Выпу 2. Кoпя, cyлицы, бoeвыe тoпopы, бaвы, киeни IX-XIII вв., Apхeoлoгия CCCP. Cвoд apхeoлoгичecких иcтoчникoв Е1-36, Мocквa-Лeнингpaд.

Cytowanie stron internetowych prosimy wykonać w następujący sposób:

Комар А.В., Сухобоков О.В.

2000 Вооружение и военное дело Хазарского каганата, Восточноевропейский археологический журнал 2 (3) (access to article on site: http://archaeology.kiev.ua/journal/020300/komar_sukhobokov.htm – dostęp 17.08.2006).

Cytowanie maszynopisów prosimy wykonać w następujący sposób:

Tereszczuk D.

2002 Wczesnośredniowieczne uzbrojenie na Lubelszczyźnie (VIII-XIII w.), Lublin (mps mgr w zbiorach Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Prosimy stosować dołączony do tomu XII Acta Militaria Mediaevalia Wykaz skrótów.

e) RYCINY:

– wszystkie ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy, które umieszczamy w oddzielnym dokumencie;

– ryciny należy numerować tylko w kolejności pojawienia się odsyłaczy w tekście;

– ryciny (skrót w tekście: ryc.) należy wykreślić na białym papierze i zeskanować w rozdzielczości 300 DPI w skali szarości. Największy format to 22 cm (wys.) x 16 cm (szer.);

– ryciny należy zaopatrzyć w czytelną i proporcjonalną skalę liniową i poszczególne zabytki oznaczać odpowiedniej wielkości czcionką Arial;

– objaśnienia do rycin należy umieścić w podpisach do rycin;

– w podpisie każdej ryciny należy umieścić nazwę i nr stanowiska lub wykorzystywanego obiektu, rodzaj zabytku oraz autora, na którego powołujemy się przy rycinie (np.: wg Leńczyk 1950, tabl. XVIII:1 lub rys. J. Kuśnierz lub fot. R. Moździerz);

– w tekście kolejne ryciny należy przytaczać następująco: ryc. 1:1,3 (różne obiekty) lub ryc. 1:1-3 (kolejne obiekty);

– fotografie (określane jako ryc.) należy dostarczyć w postaci cyfrowej jako czarno-białe (tryb skala szarości) w formacie TIF, o minimalnej rozdzielczości 600 DPI lub barwne (tryb CMYK) w formacie TIF lub JPG o minimalnej rozdzielczości 300 DPI.

 

PRZEKAZANIE DO DRUKU:

Do Redakcji należy dostarczyć artykuł w wersji cyfrowej na adres poczty elektronicznej amm@gmail.com wraz z dokładnym adresem autora (także e-mail).

Mając na uwadze potrzebę zachowania cykliczności edycji kolejnych tomów wydawnictwa, teksty

będą przyjmowane wyłącznie do dnia 30 września każdego roku.

Autorzy otrzymują po jednym egzemplarzu tomu czasopisma oraz artykuł w formacie pdf.