„Acta Militaria Mediaevalia” znajdują się na liście „B” (czasopism naukowych nie posiadających współczynnika wpływu „Impact Factor”) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Obecnie, za opublikowanie artykułu w naszym periodyku Autorowi przysługuje 3 punkty.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/fe2250172136f15056f2b49c9bbde974.pdf

 

Redaktor Naczelny
Dr Piotr Kotowicz
Muzeum Historyczne w Sanoku
ul. Zamkowa 2
38-500 Sanok
e-mail: p_kotowicz@o2.pl

 

Zastępca Redaktora Naczelnego
Dr Arkadiusz Michalak
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
ul. Długa 27
66-008 Świdnica k. Zielonej Góry
e-mail: a.michalak@muzeum-swidnica.org

Sekretarze Redakcji
Keith Dowen
Asystent Kurator Uzbrojenia
Royal Armouries Museum
Armouries Drive
Leeds LS10 1LT
Wielka Brytania
e-mail: keith.dowen@armouries.org.uk

Dr Lech Marek
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 48
50-139 Wrocław
e-mail: lechmarek@o2.pl

Redakcja językowa
Ewa Kasprzak (j. polski)
Grzegorz Żabiński (j. angielski)

Komitet Redakcyjny
Mgr Wiesław Banach – Muzeum Historyczne w Sanoku, Polska
Mgr Jerzy Ginalski – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Polska
Prof. Jan Machnik – Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Polska
Prof. Michał Parczewski – Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polska
Dr hab. prof. UR Marcin Wołoszyn – Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polska

Rada Naukowa
PD Dr. Felix Biermann – Georg-August-Universität Göttingen, Getynga, Niemcy
Dirk H. Breiding – Philadelphia Museum of Art, Filadelfia, USA
Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. – Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Republika Czeska
Prof. dr Zeno-Karl Pinter – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Rumunia
Dr hab. prof. UG Witold Świętosławski – Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Polska
Alan Williams, PhD – The Wallace Collection, Londyn, Wielka Brytania

Stały Zespół Recenzentów
Dr hab. Andrzej Janowski – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, oddział w Szczecinie, Polska
Dr hab. Piotr Strzyż – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, oddział w Łodzi, Polska
Prof. Krzysztof Wachowski – Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska
Dr hab. Grzegorz Żabiński – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska

W razie potrzeby Redakcja powołuje także innych recenzentów do oceny nadsyłanych prac