Polska Akademia Umiejętności, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
Historyczne w Sanoku
Kraków-Sanok-Wrocław 2022
ISSN 1895-4103

Wojciech Kawka
Broń i oporządzenie jeździeckie z zamku w Siewierzu w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Weapons and equestrian equipment from the castle in Siewierz in the collection of the Upper Silesian Museum in Bytom

Patrick Tarner, Carl Pause
Medieval war hammers made of lead. Archaeological finds from the Burgundian siege of Neuss in 1474/75
Średniowieczne młoty bojowe wykonane z ołowiu. znaleziska archeologiczne z burgundzkiego oblężenia Neuss w 1474/75 r.

Walter Frank
Microfocus X-ray Fluorescence Analysis of a Medieval Lead Hammer from Neuss
Mikroogniskowa analiza fluorescencji rentgenowskiej średniowiecznego młota ołowianego z Neuss

Magdalena Konczewska, Paweł Konczewski, Małgorzata Zysnarska

Strzemię typu Immenstedt z Choińca-Czapli
A Type Immenstedt stirrup from Choiniec-Czaple

Petra Rokoská
An early medieval decorated bearded battle axe head from Bašnice
Wczesnośredniowieczny zdobiony czekan z brodą z Bašnic

Anna Kacprzak, Piotr Kotowicz, Paweł Lis
Wczesnośredniowieczne żeleźce czekana ze Żmijowisk na Lubelszczyźnie
An Early Medieval battle axe head from Żmijowiska in the Land of Lublin

Marek Florek
Militaria z wczesnośredniowiecznej osady w Trójcy koło Zawichostu
Militaria from the Early Medieval settlement in Trójca near Zawichost

Andrej Mojsić
A medieval bombard from Kožetin near Ustikolina
Średniowieczna bombarda z Kožetina koło Ustikoliny

Marcin Krzepkowski
Żeleźce wczesnośredniowiecznego czekana z Jeziora Bytyńskiego
An early medieval battle axe head from Lake Bytyńskie

Błażej Szojda
Fragment miecza późnośredniowiecznego znaleziony w Bronocicach
A fragment of a late medieval sword found in Bronocice

Radosław Liwoch
Późnośredniowieczna (?) szabla z miejscowości nieznanej ze zbiorów dawnych Muzeum Archeologicznego w Krakowie
A late medieval (?) sabre from an unknown locality in the old collection of the ArchaeologicalMuseum in Kraków

Grzegorz Śnieżko
Żeleźce miniaturowego żelaznego topora z Mielnika nad Bugiem na Podlasiu
A miniature iron axe head from Mielnik upon the Bug in Podlachia

Piotr Kotowicz
Евген Ейдель, Парадна зброя IX-XIII століть. За матеріалами колекції Олександра
Фельдмана, Київ „Антиквар” 2022, c. 160 / Yevhen Eidel, Ceremonial Weapon of the 9th-
13th Centuries. Based on Oleksandr Feldman’s Collection, Kyiv „Antykvar” 2022, pp. 160

Piotr Kotowicz
VII Kongres Mediewistów Polskich, Katowice, 21-23 września 2022 r.