Polska Akademia Umiejętności, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
Historyczne w Sanoku
Kraków-Sanok-Wrocław 2021
ISSN 1895-4103

Andrius Janionis
VLFBERHT swords from the territory of Lithuania
Miecze VLFBERHT z terytorium Litwy

Marcin Engel, Cezary Sobczak
Ozdobne detale trzewików pochew mieczy z Góry Zamkowej w Szurpiłach
Ornamental details of sword scabbard chapes from “Castle Mountain” (Góra Zamkowa) in
Szurpiły

Karol Żołędziowski, Ewelina Miśta-Jakubowska, Agnieszka Brojanowska
Fragmenty trzewików pochew mieczy z Szurpił w świetle badań archeometalurgicznych
Fragments of sword scabbard chapes from Szurpiły in the light of archaeometallurgical
analyses

Valeri Yotov
Stirrups of the heavy cavalry in Byzantium (the end of the 11th – the beginning of the 12th
century)
Strzemiona ciężkiej jazdy bizantyńskiej (koniec XI – początek XII w.)

Marek Florek
Groty strzał z trzpieniem z Sandomierza i jego okolic. Przyczynek do badań nad obcymi
najazdami na ziemię sandomierską w średniowieczu
Arrowheads with tangs from Sandomierz and its surroundings. A contribution to research on
the invasions on the Land of Sandomierz in the Middle Ages

Felix Biermann, Normen Posselt
The Siege of Stegen Castle in Stormarn in the Year 1347 and Its Archaeological Evidence
Oblężenie twierdzy Stegen w Stormarn w 1347 r. i jego archeologiczne świadectwa

Nataliya Steblij, Petro Dovhan’
Military equipment from the Late Medieval motte-and-bailey castle in Busk on the Western
Bug
Elementy uzbrojenia z późnośredniowiecznego gródka stożkowatego w Busku na zachodnim
Pobużu

Wojciech Kawka
Militaria późnośredniowieczne z badań na terenie Bytomia
Late medieval military acccessories from Bytom

Dirk H. Breiding, Carl Pause
Five Helmets associated with the Siege of Neuss 1474/75
Pięć hełmów związanych z oblężeniem Neuss w 1474/1475

Gabriela Arndt
Technical Investigation of Three Maker’s Marks on a 15th-century Helmet
Badania technologiczne trzech znaków rzemieślniczych na XV-wiecznym hełmie

Zeno Karl Pinter, Valeri Yotov
A sword from Capidava (Romania) and some notes on the Byzantine “Spathae” in the 6th
century
Miecz z Capidavy (Rumunia) i kilka uwag o bizantyjskich “spathach” z VI wieku

Piotr Strzyż, Jacek Ziętek
Pozostałości pancerza kolczego z siedziby rycerskiej w Petrykozach koło Opoczna
Remains of mail armour from the knightly residence in Petrykozy near Opoczno

Nikolay Hrissimov, Simeon Tsvetkov

Two swords found to the East of Sofia. Are they traces of the “Long” Campaign of Władysław
III Jagiellonian and John Hunyadi in AD 1443?
Dwa miecze znalezione na południe od Sofii. Czy są śladem “długiej” kampanii Władysława III
Jagiellończyka i Jana Hunyadego z 1443 r.?

Arkadiusz Michalak, Łukasz Wyszyński
Głowica buławy z okolic Czermna (?) w południowo-wschodniej Polsce
A mace head from the vicinity of Czermno (?) in south-eastern Poland

Marek Florek, Tomasz Stępnik
Jeszcze o „średniowiecznym grocie włóczni” z Rudnika nad Sanem
A follow-up on a “medieval spearhead” from Rudnik on the San

Marian Głosek
Jeszcze raz o bitwie na polach Grunwaldu w 1410 r. w świetle książki Profesora Svena
Ekdahla

Sven Ekdahl
Commentary on the review of my 2019 Grunwald book by Professor Marian Głosek

Bartosz Kontny
„The Sword: Form and Thought. Proceedings of the second Sword Conference 19/20
November 2015, Deutsches Klingenmuseum Solingen”, eds. Lisa Deutscher, Mirjam Kaiser,
Sixt Wetzler, The Boydell Press, Woodbridge 2019, 273 pp., ISSN 1746-9449

Lech Marek
Arkadiusz Michalak, „Arma confinii. Przemiany późnośredniowiecznej broni na rubieżach
Śląska, Wielkopolski, Brandenburgii i Łużyc”, Zielona Góra, 2019

Robert Piela
„Kusza – terror i piękno” („Die Armbrust – Schrecken und Schönheit”) – wystawa w
Deutsches Historisches Museum w Berlinie, 20.09.2019 r. – 8.03.2020 r.

Lech Marek
“Urban violence harnessed or unleashed? Arms and armor as everyday objects in the daily
life of a medieval and early modern port town. The example of Gdańsk”. Project no. DEC
2019/35/B/HS3/00065 at the University of Wrocław, funded by the National Science Center
Poland.

Piotr N. Kotowicz
Czwarta edycja konferencji bronioznawczej w Kijowie

Arkadiusz Michalak
„Archeologia konfliktu” – II międzynarodowa konferencja w Hradcu Králové