Polska Akademia Umiejętności, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Historyczne w Sanoku

Kraków-Sanok-Wrocław 2019

ISSN 1895-4103

 

Raffaele D’Amato, Veronika Pflaum

Two suites of lamellar armour from Kranj (Carnium), Slovenia, in the light of archaeological analogies, written sources and contemporary iconography

Dwa pancerze lamelkowe z Kranju (Carnium), Słowenia, w świetle analogicznych znalezisk archeologicznych, źródeł pisanych i ikonograficznych

 

Adam Lech Kubik, Jurij Aleksandrovich Filippovich

An assemblage of iron artefacts from the village of Alaguj. A contribution to the discussion on the Euro-Asiatic lamellar cheek piece evolution

Zespół żelaznych przedmiotów z Alaguj. Przyczynek do dyskusji na temat rozwoju eurazjatyckich form lamelkowych napoliczników

 

Marcin Engel, Cezary Sobczak

Ozdobne okucia hełmów wczesnośredniowiecznych z zespołu osadniczego w Szurpiłach

Ornamental fittings of early medieval helmets from the settlement complex in Szurpiły

 

Marek Florek, Agnieszka Stempin

Militaria średniowieczne ze wzgórza staromiejskiego w Sandomierzu

Medieval military items found on Old Town Hill in Sandomierz

 

Marek Florek

Odważnik, głowica buławy, ciężarek kiścienia czy jeszcze coś innego? Przyczynek do badań nad funkcją niektórych zabytków wczesnośredniowiecznych

A weight, a mace head, a war-flail, or something else? A contribution to studies on the function of some early medieval artefacts

 

Lech Marek

Life Stones and stone pommels: medieval sword amulets. A legacy of the Classical Age

Kamienie życia i kamienne głowice jako amulety przy średniowiecznych mieczach. Dziedzictwo starożytności klasycznej

 

Alan Williams, Alex Mellor, David Edge, Tom Wilson, Stefan A. Maier

A note on an attempt to investigate the blueing of armour by using ellipsometry

Uwagi o próbie badania niebieszczenia zbroi z wykorzystaniem elipsometrii

 

Andrzej Janowski

Gdzie leży Dargen? Rozwiązanie stuletniej zagadki

Where is Dargen located? A solution of a hundred-year-old riddle

 

Arkadiusz Michalak, Krzysztof Socha

Late medieval weaponry finds from Kostrzyn nad Odrą. Cultural and historical contexts

Późnośredniowieczne militaria z Kostrzyna nad Odrą. Konteksty kulturowe i historyczne

 

Andrzej Janowski, Marta Chmiel-Chrzanowska

Późnośredniowieczne żeleźce topora z Bagicza koło Kołobrzegu

A late medieval axehead from Bagicz near Kołobrzeg

 

Mykola Shnicar

A late medieval hammer axe from L’viv

Późnośredniowieczny czekan ze Lwowa

 

Daniel Tereszczuk

Wczesnośredniowieczne żeleźce czekana z okolic Tarnoszyna, pow. tomaszowski, woj. lubelskie

An early medieval hammer axe head from the vicinity of Tarnoszyn, Tomaszów Lubelski District, Lublin Voivodeship

 

Marek Florek

Wczesnośredniowieczny żelazny grot strzały ze Staszowa, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie

An early medieval arrowhead from Staszów, Staszów District, Świętokrzyskie Voivodeship

 

Radosław Zdaniewicz

Tarczki boczne kordów lub puginałów nożowatych z Gliwic Czechowic

Side guards of falchions or knife-shaped daggers from Gliwice Czechowice

 

Piotr N. Kotowicz

Trzecie Ukraińskie Biennale Uzbrojenia w Kijowie

 

Piotr N. Kotowicz, Adam Kubik, Arkadiusz Michalak

Przez Moskwę na Kulikowe Pole. Konferencja bronioznawcza w Rosji