Acta Militaria Mediaevalia. Vol. XII

Polska Akademia Umiejętności, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Historyczne w Sanoku

Kraków-Sanok-Wrocław 2016

ISSN 1895-4103

 

Martin Husár

Finds of the early medieval thrusting pole arms from watery locations of the Carpathian Basin

Znaleziska wczesnośredniowiecznej broni drzewcowej ze środowiska wodnego na terenie Kotliny Karpackiej

 

???????? ?. ??????? / Vladimir I. Kulakov

???????? ???????? ????????????? militaria

Prussian derivatives of Scandinavian military equipment

Pruskie naśladownictwa skandynawskich militariów

 

Paulius Bugys

A study of lamellar armour plates from the Lower Castle of Vilnius

Studia nad zbrojnikami pancerza lamelkowego z Dolnego Zamku w Wilnie

 

Felix Biermann, Normen Posselt

The embattled castle – archaeological examples from the Late Middle Ages in Northeast Germany

Oblężone warownie – archeologiczne przykłady późnośredniowieczne z północno-wschodnich Niemiec

 

Matthias Goll

Medieval helmets from the Eastern Balkans and the Aegean Sea

Średniowieczne hełmy ze wschodnich Bałkanów i basenu Morza Egejskiego

 

Miroslav Huťka

Sallet helmets in Slovakia.

Salady na Słowacji

 

Marek Florek

Broń na średniowiecznych nagrobkach tzw. „stećci” z Bałkanów. Wstęp do problematyki

Weapon depictions on “stećci”, Balkan medieval tombstones. An introduction

 

Monika Bajka, Marek Florek, Piotr N. Kotowicz

Pochówek z czekanem z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska na Wzgórzu Miejskim w Sandomierzu

Grave with a battle axe discovered on the Early Medieval cemetery on Town Hill in Sandomierz

 

Arkadiusz Michalak, Kinga Zamelska-Monczak

Czy XII-wieczny ciężarek z poroża z Santoka jest elementem kiścienia?

Is a 12th-century antler weight from Santok an element of war flail (kisten)?

 

Irakli Bakradze

A rare type of flanged mace in the collection of the Georgian National Museum in Tbilisi

Rzadki typ buzdyganu ze zbiorów Gruzińskiego Muzeum Narodowego w Tbilisi

 

Mamuka Tsurtsumia

Once more about the Wawel helmet

Raz jeszcze o hełmie wawelskim

 

Artur Ginter, Arkadiusz Przybyłok

Wybrane militaria z badań archeologicznych na zamku w Muszynie w 2013 roku

Selected elements of weaponry discovered during the archaeological excavations of the castle in Muszyna in 2013

 

Piotr Kotowicz

Ostroga płytkowo-nitowa z Trepczy koło Sanoka

A spur with plate-shaped ends from Trepcza near Sanok

 

Piotr Kotowicz, Łukasz Miechowicz

Wczesnośredniowieczne żeleźce topora z Trzcińca, pow. Opole Lubelskie

An early medieval axe head from Trzciniec, Opole Lubelskie distr.

 

Radosław Liwoch

Groty bełtów spod zamku w Czorsztynie i z zamku Tenczyn w Rudnie

Bolt heads from castle in Czorsztyn surroundings and castle Tenczyn in Rudno

 

Radosław Liwoch

Dwusieczny kord z nieznanej miejscowości

Double-edged falchion of unknown provenance

 

Krzysztof Gorczyca, Michał Górny

Dwie głowice mieczy w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie

Two sword pommels in the collection of Muzeum Okręgowe in Konin

 

Piotr Strzyż, Olgierd Ławrynowicz

„Łódzki” kord z wysoką głowicą

Falchion with elongated pommel from the Łódź collection

 

KRONIKA

CHRONICLE