Acta Militaria Mediaevalia. Vol. VII

Polish Academy of Art And Sciences in Kraków, Institute of Archaeology of Rzeszów University, Historical Museum in Sanok

Kraków-Rzeszów-Sanok 2011

ISSN 1895-4103

 

Raffaele D’Amato

????????ß????, ß?????????, µ?????????, ??????: The war-mace of Byzantium, the 9th-15th c. AD. New evidences from the Balkans in the collection of the World Museum of Man, Florida

????????ß????, ß?????????, µ?????????, ??????: bizantyńskie buławy bojowe z IX-XV w. Nowe źródła z Bałkanów w zbiorach The World Museum of Man na Florydzie

 

Piotr Dziedzic, Arkadiusz Michalak, Anita Szczepanek

Co kości mówią nam o wojnie? Uwagi na marginesie odkryć urazów na czaszkach z masowej mogiły z grodziska w Niesulicach koło Świebodzina

What do bones tell us about the war? Remarks concerning finds of injuries on crania from the mass grave at the stronghold of Niesulice near Świebodzin

 

Mamuka Tsurtsumia

The Helmet from the Wawel Royal Castle Museum and its Place in the Evolution of Oriental Helmet

Hełm z Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu i jego miejsce w ewolucji orientalnego hełmu

 

Petr Žákovský

Středověká a raně novověká militaria ze sbírek Lovecko-lesnického muzea v Úsově na Moravě

Medieval and early modern weaponry from the collection of the Hunting and Forestry Museum in Úsov in Moravia

Średniowieczne i wczesnonowożytne militaria ze zbiorów Muzeum Łowiecko-Leśnego w Úsovie na Morawach

 

Deyan Rabovyanov, Stanimir Dimitrov

Medieval armour from the Royal Palace in the Bulgarian capital Tarnovgrad

Średniowieczny pancerz z Pałacu Królewskiego w stolicy państwa bułgarskiego w Wielkim Tyrnowie

 

Sergey Dyachkov

The 15th century brigandine of a crossbowman from the Genoese fortress of Cembalo

XV-wieczna brygantyna kusznika z genueńskiej twierdzy w Cembalo

 

Radosław Zdaniewicz, Marcin Adamiak

Relikt broni obuchowej z Chudowa

Find of a butt weapon from Chudów

 

Barbara Chudzińska

Pozostałości średniowiecznej, ręcznej broni palnej z zamku w Muszynie

Remains of medieval firearms from the castle of Muszyna

 

Leszek Klimek, Piotr Strzyż

Nowe spojrzenie na zbroję ze Spytkowic na marginesie przeprowadzonych analiz metaloznawczych

New look on the armour from Spytkowice as a side note to the metallograpic analysis

 

KRONIKA

CHRONICLE