Acta Militaria Mediaevalia. Vol. IX

Polish Academy of Art And Sciences in Kraków, Institute of Archaeology of Rzeszów University, Museum of Folk Architecture in Sanok, Historical Museum in Sanok

Kraków-Rzeszów-Sanok 2013

ISSN 1895-4103

 

Adam Biro

Methodological considerations on the archaeology of rigid, reflex, composite bows of Eurasia in the pre-Mongol period

Uwagi metodologiczne dotyczące archeologii łuku złożonego, refleksyjnego i kompozytowego na terenie Eurazji w okresie przedmongolskim

 

Marek Florek

Średniowieczne płyty nagrobne z przedstawieniami mieczy na ziemi sandomierskiej

Medieval gravestones with depictions of swords from the Land of Sandomierz

 

Mariela Inkova

A Medieval Sabre and a Knife from the Exhibition of the National Museum of History in Sofia

Średniowieczna szabla i nóż ze zbiorów Narodowego Muzeum Historii w Sofii

 

Lech Marek, Przemysław Nocuń

Knights of the Round Table of the Tower in Siedlęcin, Silesia

Rycerze Okrągłego Stołu z wieży w Siedlęcinie, Śląsk

 

Paweł Konczewski, Beata Miazga

Zawieszka z orłem z Ziębic na Śląsku. Przyczynek do poznania średniowiecznego rzędu końskiego

A pendant with the eagle from Ziębice in Silesia. The contribution to knowledge of the medieval horse equipment

 

Janusz Stępiński, Grzegorz Żabiński, Piotr Strzyż

The light field cannon from Kurzętnik – a unique example of medieval artillery (against the background of development of firearms in the Teutonic Order’s state in Prussia)

Puszka z Kurzętnika – unikalny okaz średniowiecznego działa (na tle rozwoju broni palnej na terenie państwa zakonu niemieckiego w Prusach)

 

Edwin Wood, David Edge, Alan Williams

A note on the construction and metallurgy of mail armour exhibited in The Wallace Collection

Przyczynek do konstrukcji i metalurgii pancerzy kolczych eksponowanych w The Wallace Collection

 

Ain Mäesalu, Jüri Peets

Medieval leather arm guards from Tartu in Estonia

Średniowieczne skórzane zarękawia z Tartu w Estonii

 

Radosław Liwoch

Groty spod zamku Sobień w Manastercu

A javelin- and bolt heads from the castle Sobień in Manasterzec

 

Piotr N. Kotowicz

Dwie ostrogi żelazne z Sanoka-Olchowiec

Two iron spurs from Sanok-Olchowce

 

Radosław Liwoch

Kord z Iwachnowiec na Podolu

A falchion from Iwachnowce in Podolia

 

Sebastian Załuski

Późnośredniowieczny miecz ze zbiorów Muzeum Miasta Wąwolnicy

A late medieval sword from the collection of the Museum in Wąwolnica

 

Radosław Liwoch

Grot włóczni ze Skawiny

Spear head from Skawina

 

Arkadiusz Michalak, Stanisław Sinkowski

Militaria z badań parceli przy ul. Łużyckiej w Gorzowie Wielkopolskim

Military artefacts from the excavations of municipal parcel at Łużycka Street in Gorzów Wielkopolski

 

KRONIKA

CHRONICLE