Acta Militaria Mediaevalia. Vol. IV

Polish Academy of Art And Sciences in Kraków, Historical Museum in Sanok

Kraków-Sanok 2008

ISSN 1895-4103

 

Jiří Košta, Jiří Hošek

Zbraně z knížecího hrobu z 9. století v Kolíně z pohledu archeologie a metalografie

Weapons from the 9th-century princely grave in Kolín from the point of view of archaeology and metallography

Uzbrojenie z IX-wiecznego książęcego grobu z Kolína w świetle archeologii i badań metaloznawczych

 

Radosław Liwoch

Zachodnioukraińskie miecze i trzewiki pochew mieczowych od X do połowy XIII w.

Western Ukrainian swords and sword’s chapes from the 10th to mid 13th century

 

Marcin Glinianowicz

Elementy uzbrojenia na późnośredniowiecznych malowidłach z kościoła w Haczowie

The elements of arms and armour on late medieval paintings from the church in Haczów

 

Lech Marek

Medieval armour from Szczerba Castle

Średniowieczna zbroja z zamku Szczerba

 

Piotr N. Kotowicz, Anna Muzyczuk

Militaria średniowieczne z Królewskiego Miasta Krosna

Medieval militaries from Royal Town Krosno

 

Andrzej Janowski, Piotr N. Kotowicz, Arkadiusz Michalak

Jeszcze o mieczu z Radymna

Something more about the sword from Radymno

 

Witold Świętosławski

Późnośredniowieczne militaria z reliktów wieży w Jemiołowie koło Olsztynka

Late medieval militaries from relicts of tower in Jemiołowo near Olsztynek

 

Włodzimierz Kwaśniewicz, Arkadiusz Michalak, Piotr Wawrzyniak

Salada typu niemieckiego ze zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie koło Zielonej Góry

German type sallet from the collection of Lubuskie Military Museum in Drzonów near Zielona Góra

 

Recenzje

Reviews